כניסה הרשמה שלום אורח
העלאת קובץ ווידאו קבצי ווידאו הוספת רשימת השמעה רשימות השמעה
תנאי השימוש במנגנוני אתר זה
בהצטרפותך למקבלי השירותים באתר זה הנך מצהיר/ה בזאת שאתה/את מקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש בשירותים אלה כפי שמפורט להלן :
1. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המועברים באמצעותו או/ו לתוצאות שעשויות לנבוע לצד שלישי כל שהוא בגין תכנים אלה.
2. במנגנוני האתר מתחייבים להימנע מהפצת דואר זבל (spam) לאמור, הנמענים למשלוח הדואר האלקטרוני הביעו הסכמתם לקבלתו, ולכל נמען הזכות לבקש להסירו מרשימת התפוצה (unsubscribe)
3. התכנים בדואר לא יחרגו מהוראות החוקים הרלוונטיים במדינת ישראל ובכלל זה הוצאת דיבה וגרימת נזק לצד שלישי כלשהו או לפגוע בזכויות קנייניות של מאן דהו.
4. אין להשתמש בדואר אלקטרוני הכולל קישורים לאתרים לא חוקיים , לאתרים הכוללים חומר פורנוגראפי או כאלה הפוגעים בזכויות ילדים כולל אתרים המוגדרים "למבוגרים בלבד".
5. הנהלת האתר עובדיו וכל הפועלים מטעמו לא ישאו באחריות כלשהיא לשיבושים או תקלות במשלוח הדואר האלקטרוני עקב נסיבות שאינן תלויות בהם כגון כוח עליון, אש , מלחמה, פעולות איבה או כל הקשור בספקי התקשורת ו/או האינטרנט.
6. אחריות הנהלת האתר לכל תקלה או עיכוב במשלוח הדואר האלקטרוני תהיה מוגבלת לסכום שאותו שילם הלקוח עבור משלוח הדואר האלקטרוני האמור.
7. מקום השיפוט יהיה בית המשפט השלום בקרית-ביאליק.
8. בכל מקרה של הפרת סעיף מהסעיפים הרשומים לעיל, הזכות בידי הנהלת האתר להפסיק את השרות לאלתר מבלי שתחול עליה החובה להחזרת סכום כלשהו ששולם עבור שירותים אלה.
חברת סייברסרב מעלה לאינטרנט את PigeonPower שיחד עם מערכת BizPower יאפשרו לכם :
לעצב תבניות דוור מתאימים למשלוח ללקוחותיכם
לקבל את התגובות של הנמענים כחלק אינטגראלי של הדוור הפרסומי
לקבל סטטיסטיקה
לבצע סקרים באמצעות מודול הסקרים של PigeonPower
להעצים את מאגר הנתונים של לקוחותיך ולטייב אותו
לפלח את מאגר הנתונים על מנת ליצור רשימות דוור בהתאם למשובים שקיבלתם
 
העלאת קובץ ווידאו
הוספת רשימת השמעה
 
 
תנאי שימוש באתר support@cyberserve.co.il :דוא"ל 1-700-708-818 :טל
created by CyberServe